Chaffetz ฉีก Schiff กล่าวว่าเก้าอี้ House Intel ควร ‘สูญเสียการรักษาความปลอดภัย’ เนื่องจากข้อมูลลับรั่วไหล

Adam Schiff กล่าวว่าพรรคเดโมแครตสามารถหมายศาลเจ้าหน้าที่ของ Intel ได้ DNI ปกป้องการลดขนาดการบรรยายสรุปในตัวบุคคลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเลือกตั้งโดยอ้างว่ามีโอกาสรั่วไหล ปฏิกิริยาและการวิเคราะห์เรื่อง ‘Outnumbered’

Continue Reading